2% pre FK Kozmos

Ako poukázať 2% pre naše OZ

  • IČO: 52339947
  • Obchodné meno: Futbalová komunita Kozmos
  • Právna forma: Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov
  • Sídlo: Miletičova 90, 821 08 Bratislava

POSTUP

Zamestnanec

1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. 

3. Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Prílohy:

  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.
  • Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak poukazujete podiel vo výške 3 % zaplatenej dane. Na to potrebujete potvrdenie, o tom, že ste u nás dobrovoľníčili. Radi Vám ho vydáme.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 2. apríla 2024 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023 uplynie 31. marca 2024 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť. 

Ako darovať 3 % z dane 

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2023 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti (Vám radi vystavíme, pretože ste mnohí u nás odrobili svoje, napíš nám) a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.